STAVEBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Precizní zaměření

Samotné zaměření probíhá vhodnou kombinací několika geodetických metod: laserového skenování a pozemní resp. letecké digitální fotogrammetrie. Takto pořízená data následně zpracováváme na specializovaných SW a klientovi pak odevzdáváme typicky výkresy v měřítku 1:50 (1:100) se zachycením požadovaných podrobností různých architektonických prvků a částí stavby.

Chytré výstupy

Výstupem ze zaměření skutečného stavu objektu je digitální stavebně technická dokumentace, která obsahuje situační výkres, půdorysy jednotlivých podlaží (vč. všech stávajících konstrukcí, podélné a příčné řezy a pohledy na všechny fasády objektu).

Popis výstupů

Půdorysy samozřejmě obsahují ucelený kótovací systém vč. detailního popisu výšek, úrovní, otvorů, schodišť, krovů apod.

V podélných a příčných řezech a v pohledech na jednotlivé fasády jsou vyznačeny výšky a zobrazeny buď klasicky, vykreslením na úrovni měřítka 1 : 50, nebo zjednodušeně s možností soutisku s ortofoto pohledy (vznikají buď z mračna bodů nebo použitím 3D modelů s texturou).

Výstupy odevzdáváme typicky v digitální podobě v běžných formátech: soubor výkresové dokumentace *.dwg, *.dgn nebo *.dxf.