Zaměření břehů v místě úprav nad vzdutím Plavebního stupně Děčín

Úkolem bylo provést podrobné polohopisné a výškopisné zaměření dotčeného území, podrobné polohopisné a výškopisné zaměření (oměření) všech konstrukcí, zpevněných ploch a vegetace v dotčeném území, zpracování digitálního modelu terénu (DMT) a situačního zákresu měření dotčeného území včetně vrstevnic a promítnutí do katastrální mapy v měřítku 1:500, zaměření a veškeré výstupy byly provedeny a zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK, ve výškovém systému B.p.v.